นายธนกฤต แก้วนามไชย 

องผู้อำนวยการ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1

นางสาวศิริพร  เอี่ยมสำอางค์ 

รักษาการ

ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ

E - NEWS PTT1 จดหมายข่าวอิเล็กทรอนิกส์

องค์คณะบุคคลในการบริหารจัดการศึกษา สพป.ปทุมธานี เขต 1

ประกาศเจตจำนงค์สุจริต

ประกาศเจตจำนง ภาษาไทย 67.pdf
ประกาศเจตจำนง ภาษาอังกฤษ 67.pdf
ประกาศ สพป ปท.pdf

ภาพกิจกรรม

กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวปฏิญญา "เขตพื้นที่การศึกษาสุจริต"

การประชุมวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ (ITA Online) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566


วันที่ 18 มิถุนายน 2567 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมกำจัด คงหนู

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1

    ดร.กัมพล เจริญรักษ์ ผอ. สพป. ปทุมธานี เขต 1 เป็นประธานในการประชุมวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของสำนักงานเขตพื้นที่        การศึกษาออนไลน์ (ITA Online) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ดำเนินการโดย             กลุ่มอำนวยการ เพื่อพัฒนาและปรับปรุงกระบวนงานเรื่องคุณธรรมและความโปร่งใส    ในการดำเนินงานของหน่วยงาน โดยมี นายธนกฤต แก้วนามไชย รอง ผอ. สพป. ปทุมธานี เขต 1 เป็นผู้บรรยายหลักเกณฑ์ สร้างความรู้ ความเข้าใจให้แก่บุคลากรในสังกัด ให้มีความพร้อมรับการประเมินผล ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานในปี 2567

กิจกรรมเข้าแถว และกล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต.mp4

กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวปฏิญญา "เขตพื้นที่การศึกษาสุจริต"

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. ดร.กัมพล เจริญรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑ เป็นประธานในการประชุมการสรรหาและเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.) โดยมี ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐ และผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของเอกชน เข้าร่วมประชุม

ณ ห้องประชุม บัวชมพู สพป.ปทุมธานี เขต ๑


วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุม กำจัด คงหนู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑ ดร.กัมพล เจริญรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑ เป็นตัวแทนผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด รับมอบเงินร่วมทำบุญถวายผ้าพระกฐิน พระราชทาน สพฐ. จากประธานกลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา ทั้ง ๑๐ กลุ่ม เพื่อนำส่งร่วมสมทบทุนในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน สพฐ. ณ วัดพญาภู พระอารามหลวง จังหวัดน่าน ในวันศุกร์ที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ในโอกาสนี้ขออนุโมทนาบุญกับท่านผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านที่ร่วมทำบุญในครั้งนี้

วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๑.๑๕ น. ณ ห้องประชุม บัวชมพู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑ ดำเนินการสรรหาและคัดเลือกคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ โดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑ มีผู้สมัครกรรมการที่เป็นผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐ จำนวน ๕ ราย ดังนี้ ๑.นายถวิลวงษ์ ปินะสา ๒.นายทินกร คุ้มวงษ์ ๓.นายภูดิษ ควรระงับ ๔.นางไพผกา ผิวดำและ ๕.นางสาวสายสุนีย์ ศรีสุวรรณ ในการนี้ที่ประชุมดำเนินการคัดเลือกผู้แทนฯ โดยวิธีลงคะแนนเสียง ผลผู้ที่ได้รับการคัดเลือกคือ นายถวิลวงษ์ ปินะสา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเวฬุวัน ลำดับที่ ๑
วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. ดร.กัมพล เจริญรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑ พร้อมด้วยนายวิวัฒน์ สิรพัธน์โภคิน นางสาวสายใจ พุ่มถาวร และนายธนกฤต แก้วนามไชย รอง ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต ๑ ร่วมประชุมผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ ๕/๒๕๖๖ โดยมีผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน ๑๐๒ โรงเรียน เข้าร่วมประชุม ในการประชุมครั้งนี้เป็นการแจ้งนโยบายเร่งด่วน และข้อราชการสำคัญ ให้กับผู้บริหารสถานศึกษาทราบ ณ ห้องประชุม กำจัด คงหนู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑ ข้อมูลเปิดเผยเป็นสาธารณะ

มาตรฐานการให้บริการ

กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

การจัดสวัสดิการภายใน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1

ระบบงาน