นางสาวศิริพร  เอี่ยมสำอางค์ 

รักษาการ

ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ

องค์คณะบุคคลในการบริหารจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑

ภาพกิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. ดร.กัมพล เจริญรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑ เป็นประธานในการประชุมการสรรหาและเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.) โดยมี ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐ และผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของเอกชน เข้าร่วมประชุม

ณ ห้องประชุม บัวชมพู สพป.ปทุมธานี เขต ๑


วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุม กำจัด คงหนู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑ ดร.กัมพล เจริญรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑ เป็นตัวแทนผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด รับมอบเงินร่วมทำบุญถวายผ้าพระกฐิน พระราชทาน สพฐ. จากประธานกลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา ทั้ง ๑๐ กลุ่ม เพื่อนำส่งร่วมสมทบทุนในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน สพฐ. ณ วัดพญาภู พระอารามหลวง จังหวัดน่าน ในวันศุกร์ที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ในโอกาสนี้ขออนุโมทนาบุญกับท่านผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านที่ร่วมทำบุญในครั้งนี้

วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๑.๑๕ น. ณ ห้องประชุม บัวชมพู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑ ดำเนินการสรรหาและคัดเลือกคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ โดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑ มีผู้สมัครกรรมการที่เป็นผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐ จำนวน ๕ ราย ดังนี้ ๑.นายถวิลวงษ์ ปินะสา ๒.นายทินกร คุ้มวงษ์ ๓.นายภูดิษ ควรระงับ ๔.นางไพผกา ผิวดำและ ๕.นางสาวสายสุนีย์ ศรีสุวรรณ ในการนี้ที่ประชุมดำเนินการคัดเลือกผู้แทนฯ โดยวิธีลงคะแนนเสียง ผลผู้ที่ได้รับการคัดเลือกคือ นายถวิลวงษ์ ปินะสา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเวฬุวัน ลำดับที่ ๑
วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. ดร.กัมพล เจริญรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑ พร้อมด้วยนายวิวัฒน์ สิรพัธน์โภคิน นางสาวสายใจ พุ่มถาวร และนายธนกฤต แก้วนามไชย รอง ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต ๑ ร่วมประชุมผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ ๕/๒๕๖๖ โดยมีผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน ๑๐๒ โรงเรียน เข้าร่วมประชุม ในการประชุมครั้งนี้เป็นการแจ้งนโยบายเร่งด่วน และข้อราชการสำคัญ ให้กับผู้บริหารสถานศึกษาทราบ ณ ห้องประชุม กำจัด คงหนู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑ วันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. ดร.กัมพล เจริญรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑ เป็นประธานในการประชุมรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน เพื่อรับมอบนโยบายการบริหารงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑ รับฟังปัญหา และ อุปสรรค ในการดำเนินงานในปีงบประมาณที่ผ่านมา และวางแผนการดำเนินการในรอบ ๓ เดือน

ณ ห้องประชุวบัวชมพู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑วันที่ 19 ธันวาคม 2565 เวลา 08.00 น. ดร.กัมพล เจริญรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 มอบหมายให้ ดร.จันทร์เพ็ญ เพ็ชรอ่วม รอง ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 1 นำคณะผู้บริหารและบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรมเข้าแถว เคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ ประจำเดือน ธันวาคม 2565 และกล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต พร้อมทั้งแจ้งข้อราชการให้บุคลากรในสังกัดทราบ ณ ลานหน้าเสาธง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1


(22 สิงหาคม พ.ศ.2565) เวลา 08.00 น. ดร.กนิษฐา ทองเลิศ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1ผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากรทางการศึกษาในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 ร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพรธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต ณ ลานหน้าเสาธง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 

(22 สิงหาคม พ.ศ.2565) เวลา 10.00 น. ดร.กนิษฐา ทองเลิศ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 เป็นประธานในพิธีมอบคอมพิวเตอร์ NoteBook โดยได้รับบริจาค จากมูลนิธิสแตนเลย์ประเทศไทย ให้โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 ที่มีความจำเป็น และขาดแคลน เพื่อใช้ประโยชน์ทางการศึกษา จำนวน 9 โรงเรียน รวมทั้งสิ้น 36 เครื่อง ณ ห้องประชุมกำจัด คงหนู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1  

(27 มิถุนายน 2565) เวลา 08.00 น. ดร.กนิษฐา ทองเลิศ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1   มอบหมายให้ ดร.จันทร์เพ็ญ เพ็ชรอ่วม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ กล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต และกิจกรรมประกาศแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ ลานหน้าเสาธง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 

(23 - 24 มิถุนายน 2565) เวลา 10.00 น. ดร.กนิษฐา ทองเลิศ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่ม และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบศึกษาดูงานตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” (ภายใต้ชื่อเขตสุจริต) เพื่อแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ การบริหารจัดการ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ITA) ของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 โดยมีนายสมชาย อรุณธัญญา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 และเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ และบรรยายพิเศษการบริหารจัดการ การประเมิน (ITA) พร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อนำมาปรับปรุง เป็นแนวทางในการยกระดับผลการประเมินของสำนักงานเขตพื้นที่ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

22 มิถุนายน 2565 เวลา 09.30 น. ดร.กนิษฐา ทองเลิศ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1           เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงเพื่อความโปร่งใสในการดำเนินงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1  ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และเจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมกำจัด คงหนู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 122 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. ดร.กนิษฐา ทองเลิศ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1     เป็นประธานการการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรเพื่อพร้อมรับการประเมินเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต  และวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2564  พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่   การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และเจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  ณ ห้องประชุมกำกัด คงหนู  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1


วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๕  ดร.กนิษฐา ทองเลิศ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑  ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม ด้วยกิจกรรม ๕ ส. เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมและสนับสนุนประสิทธิภาพการปฏิบัติงานโดยอาศัยความร่วมมือร่วมใจของบุคลากรในหน่วยงานและเป็นพื้นฐานในการพัฒนาการปฏิบัติงาน ซึ่งก่อให้เกิดความสามัคคีและความร่วมมือร่วมใจในการทำงาน เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วย ความเรียบร้อย บรรลุวัตถุประสงค์ ซึ่งกิจกรรม ๕ ส. ได้แก่ สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะและสร้างนิสัยประกอบกับเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด สะดวกปลอดภัย เพื่อเป็นการสร้างความประทับใจให้กับโรงเรียนและผู้ที่มาติดต่อในการนี้ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑

1 มิถุนายน 2565 ดร.กนิษฐา ทองเลิศ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต มอบหมายให้ ดร.วิเชียร วาพัดไทย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 เข้าร่วมในพิธี เปิดนิทรรศการตามโครงการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565 โดยมี นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานในพิธี

(30 พฤษภาคม 2565) ดร.กนิษฐา ทองเลิศ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด จัดกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต พร้อมกับกิจกรรมประกาศแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ณ ลานหน้าเสาธง และห้องประชุมกำจัด คงหนู ชั้น 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1

11 พฤษภาคม 2565 ดร.กนิษฐา ทองเลิศ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด จัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ ประจำปี พ.ศ. 2565 เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้คนไทย ตระหนักและหวงแหนทรัพยากรป่าไม้ อันจะเป็นหนทางนำไปสู่การอนุรักษ์และรู้จักการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่า เพื่อเก็บรักษาไว้ให้ลูกหลานต่อไปในอนาคต ณ บริเวณอาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1

ข้อมูลเปิดเผยเป็นสาธารณะ

มาตรฐานการให้บริการ

กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

การจัดสวัสดิการภายใน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1

ระบบงาน