แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต สพป.ปท.1 ปี 2564.pdf