แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕


O39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปี 2565 .pdf