รายงานผลความพึงพอใจ 

OIT17รายงานความพึงพอใจ2565(ok).pdf