นางสาวศิริพร  เอี่ยมสำอางค์ 

รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ


นางสาวการะเกด  โกสวัสดิ์ 

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

-

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

นางสุชาวดี ซาโนิคิ 

นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ

นายรัฐภูมิ  นุชนาคา 

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นางสาวจุฑามาส รุ่งเรือง

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

-

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นายจำลอง  เกษมรัตน์

ช่างสี ช 4

นายบัณฑิต  วิวัฒสวัสดินนท์

พนักงานธุรการ ส 4

นายชาตินันท์  สามคุ้มพิมพ์

ช่างไฟฟ้า ช 4

นายสุวิทย์  พันธ์ขาว

พนักงานธุรการ ส 3

นายณัฐภัทร ทองธรรมชาติ

พนักงานราชการ

นางสมหมาย เอี่ยมทวี

พนักงานทำความสะอาด

นายทรงศักดิ์ ปรีชานุกูล

พนักงานขับรถ

นางวันเพ็ญ เผือกฝัก

พนักงานทำความสะอาด

นางสาวสารี่ เอี่ยมทวี

พนักงานทำความสะอาด

นายประกอบ แผ้วพลสง

คนสวน