กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

o6_1.รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักรา.PDF

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

พ.ศ.2560

o6_2.พรบ.การศึกษาแห่งชาติ ฉบับที่ 2.pdf

พรบ.การศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 2)

พ.ศ.2545

o6_2.พรบ.การศึกษาแห่งชาติ ฉบับที่ 3.pdf

พรบ.การศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 3)

พ.ศ.2553

o6_2.พรบ.การศึกษาแห่งชาติ ฉบับที่ 4.PDF

พรบ.การศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 4)

พ.ศ.2562

o6_2.พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542.pdf

พรบ.การศึกษาแห่งชาติ

.ศ. 2542

o6_3.พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิก.pdf

พรบ.ระเบียบบริหารราชการ

กระทรวงศึกษาธิการ 

พ.ศ.2546

o6_3.พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิก(1).pdf

พรบ.ระเบียบบริหารราชการ

กระทรวงศึกษาธิการ  (ฉบับที่ 2)

พ.ศ.2553

o6_3.พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการฉบับที่ 3.pdf

พรบ.ระเบียบบริหารราชการ

กระทรวงศึกษาธิการ  (ฉบับที่ 3)

พ.ศ.2562

o6_4_act-teacher-1-2547.PDF

พรบ.ระเบียบข้าราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษา

พ.ศ.2547

o6_4_act-teacher-2-2551.PDF

พรบ.ระเบียบข้าราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 2)

พ.ศ.2551

o6_4_act-teacher-3-2553.PDF

พรบ.ระเบียบข้าราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 3)

พ.ศ.2553

o6_4_act-teacher-4-2562.PDF

พรบ.ระเบียบข้าราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 4)

พ.ศ.2562

o6_7.-พรบ.-สภาครู.pdf

พรบ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา

พ.ศ.2546

o6_5.พรบ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545.pdf

พรบ.การศึกษาภาคบังคับ

พ.ศ.2545

o6_6.1พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540.PDF

พรบ.ข้อมูลข่าวสาร

พ.ศ.2540

o6_6.1สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวส.pdf

สรุปสาระสำคัญ

พรบ.ข้อมูลข่าวสาร

พ.ศ.2540

o6_6.2กฎกระทรวงฉบับที่ 1 (พ.ศ.2541).pdf

กฎกระทรวง พ.ศ.2541

ออกตามความ พรบ.ข้อมูลข่าวสาร

พ.ศ.2540

o6_6.3กฎกระทรวงฉบับที่ 2 (พ.ศ.2541).pdf

กฎกระทรวง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2541

ออกตามความ พรบ.ข้อมูลข่าวสาร

พ.ศ.2540

o6_6.4กฎกระทรวงฉบับที่ 3 (พ.ศ.2541).pdf

กฎกระทรวง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2541

ออกตามความ พรบ.ข้อมูลข่าวสาร

พ.ศ.2540

o6_6.5กฎกระทรวงฉบับที่ 4 (พ.ศ.2542).pdf

กฎกระทรวง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2542

ออกตามความ พรบ.ข้อมูลข่าวสาร

พ.ศ.2540

o6_6.6ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชกา.pdf

กฎกระทรวง กำหนดหน่วยงานรัฐ

ไม่ต้องนำประเภทข้อมูลข่าวสาร

ส่วนบุคคลลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา

o6_7.พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562.pdf

พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

พ.ศ.2562