ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมเขตสุจริต

กิจกรรมเข้าแถว และกล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต.mp4

กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ

 และกล่าวปฏิญญา "เขตพื้นที่การศึกษาสุจริต"